click ni ye!

Tuesday, November 22, 2011

Asas Psikologi Pendidikan(Teori Perkembangan Piaget, Aliran Pemikiran)


Asas Psikologi Pendidikan


1.0       Pengenalan
Ilmu Psikologi  dikaji oleh tokoh-tokoh spt Socrates, Plato dan Aristottle sejak zaman awal Greek lagi (384-322SM). Ahli falsafah Yunani, Plato dan Aristotle pula menyatakan bahawa “Akal fikiran manusia merupakan sesuatu benda yang wujud secara tersendiri dalam tubuh manusia”

Psikologi adalah perkataan yang berasal dari tamadun Greek purba, iaitu dari perkataan ‘Psych’ dan ‘Logos’. Ia dapat didefinisikan sebagai:
                       
  • Kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan”
  • Pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu”
  • Kebijaksanaan memahami sifat manusia”

Ia melingkungi aspek-aspek tingkah laku manusia dan juga bagaimana akal fikiran manusia berfungsi. Psikologi boleh dibahagikan kepada beberapa fakulti semula jadi iaitu logik, niat dan sebagainya yang bertanggungjawab mengakibatkan segala tingkah laku manusia.


2.0         Aliran Pemikiran

2.1       Behaviorisme
Mazhab ini bermaksud menumpukan hampir segala kajiannya terhadap hanya tingkah laku yang dapat diperhatikan. Ahli falsafah ini berpendapat bahawa segala pertukaran pada tingkah laku manusia atau organism adalah diakibatkan oleh satu proses pembelajaran yang dinamakan pelaziman. Behaviorisme menumpukan perhatian ke atas tingkah laku manusia yang boleh diperhatikan dan boleh diukur.
Ahli-ahli psikologi Behavioris berpendapat kita tidak dapat melihat pemikiran tetapi kita dapat membuat pemerhatian terhadap perlakuan manusia. Mereka berpendapat tingkah laku melambangkan pembelajaran berulang dan bagaimana proses pembelajaran berlaku.

2.2         Kognitivisme
Mengikut ahli-ahli kognitivisme, ia mementingkan segala proses mental yang wujud atau berlaku dalam akal fikiran manusia. Aliran ini mengkaji pemikiran manusia, persepsi dan penanggapan, kognisi, metakognisi, kemahiran berfikir kritis dan kreatif, kemahiran belajar, motivasi dan lain-lain. Proses kognitif ini diberi makna dan wujud dalam bentuk simbol, tanda, ikonografi dan konsep abstrak.

Ahli falsafah, Jerome Bruner mempercayai bahawa pendekatan yang baik untuk mempelajari sesuatu baru adalah melalui proses pembelajaran penemuan. Ia memberikan satu peranan yang aktif kepada pelajar untuk untuk mengaturkan bahan-bahan yang hendak dipelajari.


3.0         Teori Perkembangan Piaget
Piaget mengkaji bagaimana individu memproses maklumat dan mengemukakan pendapat tentang perkembangan kognitif manusia dalam bentuk tahap demi tahap. Piaget membentangkan teori tentang perkembangan kanak-kanak dalam satu struktur mempunyai 4 peringkat yang dinamakan tahap atau zaman.

3.1         Deria Motor (0-7 tahun)
Bayi mengkodinasi maklumat deria dengan kebolehan motor untuk membentuk skema tingkah laku yang membolehkan mereka “bertindak” dan “mengetahui” persekitarannya. Kanak-kanak pada peringkat ini berdasarkan interaksi mereka dengan alam sekeliling melalui pacaindera. Mereka sedar akan kewujudan sesuatu benda hanya jika benda itu boleh dikesan oleh salah satu pacaindera.
3.2       Peringkat Praoperasi (2-7 tahun)
Kanak-kanak memproses maklumat yang diterima dengan cara yang kurang berkesan dari segi kebolehan untuk menyimpan imej-imej mental. Kebolehan ini dinamakan Pengekalan oleh Piaget. perkembangan drastik berlaku dalam penggunaan simbol mental (perkataan dan imej) untuk menyatakan objek, orang dan peristiwa yang dialami oleh kanak-kanak. Simbol bermaksud perkataan yang boleh menggantikan perkataan lain.

3.3       Peringkat Operasi Konkrit (7-11 tahun)
Pada peringkat ini kanak-kanak mengalami perkembangan pesat dalam proses operasi kognitif dan mengaplikasi ini bila berfikir tentang objek, situasi dan orang yang telah mereka lihat. Kanak-kanak dapat memahami elemen muzik dengan baik jika didedahkan dalam susunan yang berurutan pada peringkat ini.

3.4         Peringkat Operasi Formal (12 tahun ke atas)
Pada peringkat operasi formal, kanak-kanak boleh melakukan proses mental ke atas idea atau fakta dan andaian-andaian. Mereka berkebolehan untuk menggunakan beraneka jenis strategi untuk menyelesaikan masalah. Mereka juga berupaya berfikir dan menilai sesuatu berdasarkan pemikiran abstrak atau logik.


4.0         Kepentingan Psikologi Pendidikan
Guru dapat memahami murid dari segi perkembangan fizikal, emosi dan intelek maka dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan murid.

Guru dapat menyedari aspek kecerdasan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran maka lebih prihatin kepada individu yang lambat pembelajarannya dan akan lebih sabar dalam membimbing kanak-kanak. Murid yang lambat perkembangannya boleh diberi aktiviti pemulihan. Manakala murid yang cepat pembelajarannya boleh diberi aktiviti pengayaan.

Dengan adanya psikologi pendidikan, guru boleh merancang strategi pengajaran untuk mengatasi masalah pembelajaran murid. Mereka dapat mengenal pasti jenis aktiviti pengajaran yang khusus kepada murid tertentu untuk menangani permasalahan dalam penimbaan ilmu pengetahuan, psikomotor dan afektif.

Malah, guru juga dapat berfokus kepada proses pemikiran pelajar dan bukan hanya kepada hasil atau produk akhir untuk memastikan pelajar telah mengalami proses berfikir yang betul. Pendidik muzik juga dapat berkenalan dengan personaliti dan aliran fikiran utama dalam bidang ini dan memahami bagaimana ia mempengaruhi pedagogi untuk pendidikan muzik.

Teori dalam psikologi menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Pelajar berupaya untuk meneroka dan mendapatkannya sendiri pengetahuan melalui interaksi dengan persekitaran.

Ia juga menyedarkan pendidik dan akhlak supaya perkembangan kognitif kanak-kanak tidak boleh dipercepatkan melalui melalui kaedah tertentu. Ia harus mengikut susunan berurutan untuk menjamin perkembangan yang seimbang dan sihat.


1 comments:

Anonymous said...

cοntinuously i used to read smalleг аrticleѕ whіch also
clеar their mοtіve, anԁ thаt
is also haρpenіng with this paragraρh which I am readіng at thiѕ ρlace.


Hегe iѕ my web ѕite :: taxi service irving texas

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India