Click Sini

Monday, May 28, 2012

KKBI Hubungan Etnik WAJ semester 3 PISMP
                                                                                                               MUKA SURAT
HALAMAN PENGAKUAN
BORANG KOLABORASI
PELAN TINDAKAN
1.0               KONSEP PERLEMBAGAAN
2.0               UNSUR-UNSUR PERLEMBAGAAN
3.0               GARIS MASA SEJARAH PENGGUBALAN
PERLEMBAGAAN
4.0               LAPORAN INDIVIDU
5.0               REFLEKSI
6.0               BIBLIOGRAFI
7.0               LAMPIRAN


Ciri-ciri utama dalam setiap peringkat ke arah penggubalan perlembagaan sehingga penubuhan Malaysia.
Bagi sesebuah Negara moden yang berdaulat, perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya. Perlembagaan adalah undang-undang asas pemerintahan Negara. Selain itu, perlembagaan juga berperanan sebagai panduan bagi membentuk undang-undang sama ada oleh pihak kerajaan atau rakyat. Umumnya, perlembagaan dibahagikan kepada dua iaitu perlembagaan bertulis dan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis seperti perlembagaan Malaysia ialah bentu perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu dokumen. Manakala perlembagaan tidak bertulis seperti di Britain pula merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti undang-undang yang diluluskan oleh parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah.
Perlembagaan Malaysia yang ada pada hari ini dipengaruhi oleh beberapa siri peristiwa sejarah Malaysia. Tanah Melayu telah dijajah dan dinaungi oleh kuasa asing selama 446 tahun. Penjajahan ini bukan hanya daripada kuasa Barat seperti Portugis, Belanda dan British tetapi juga daripada kuasa Timur seperti Siam dan Jepun.
Perjuangan ke arah kemerdekaan terus bersemarak apabila Jepun menyerah kalah pada tahun 1945. Dalam tempoh penyerahan Jepun dan kedatangan semula British ke Tanah Melayu, telah berlaku kekacauan dan huru-hara yang ditimbulkan oleh Parti Komunis Malaya selama 13 hari. Pada masa ini, berlaku pergaduhan yang melibatkan orang Melayu dan Parti Komunis Malaya. Apabila British kembali semula ke Tanah Melayu, mereka memperkenalkan Pentadbiran Tentera British (British Military Administration- BMA) dan seterusnya digantikan dengan Malayan Union.


Malayan Union diluluskan oleh Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Sir Arnold Mac Michael dilantik sebagai wakil British untuk mendapatkan tandatangan daripada Raja-Raja Melayu. Malayan Union diperkenalkan adalah untuk menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Negeri-negeri seperti Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu tidak Bersekutu memerlukan perbelanjaan yang besar dan system pentadbirannya terpisah. Selain itu, British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun sebelum ini dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa orang Melayu terutamanya Raja-Raja Melayu. Akhir sekali, Malayan Union merupakan langkah pertama dalam proses menyediakan penduduk Tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri.
Ciri-ciri Malayan Union yang ingin diperkenalkan oleh British ialah:
      i.        Semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah sebuah kerajaan pusat. Malayan Union ini akan diperintah oleh seorang Gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan.
    ii.        Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan di bawah kuasa seorang Gabenor British.
   iii.        Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan, Sultan hanya berkuasa dan boleh bersuara dalam soal yang berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja.
   iv.        Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Bagi yang telah menetap di Tanah Melayu sebelum Malayan Union, boleh menjadi warganegara secara automatic jika berumur 18 tahun ke atas dan telah menetap selama sepuluh daripada lima belas tahun sebelum 15 Februari 1942. Pengenalan Malayan Union memberikan hak warganegara kepada sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu.
Penentangan hebat orang Melayu berlaku dibeberapa buah negeri di Tanah Melayu. Pada bulan Januari 1946, lebih 50, 000 orang Melayu mengadakan demonstrasi di Alor Star. Manakala di Kelantan dihadiri lebih kurang 10, 000 orang da Johor pada 10 Februari 1946, lebih 15, 000 orang Melayu mengadakan demonstrasi. Walaupun wujud tentangan daripada orang Melayu, Malayan Union diisytiharkan pada 1 April 1946 dengan Sir Edward Gent sebagai gabenor pertama. Orang Melayu telah memulaukan majlis penisytiharan tersebut dan akhirnya British mengalah apabila Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu.
Ekoran penentangan yang kuat dan berterusan daripada orang Melayu, British membatalkan cadangan menubuhkan Malayan Union. British menyedari bahawa tanpa sokongan orang Melayu, Malayan Union pasti akan gagal. Justeru, British menubuhkan Jawatankuasa Kerja pada bulan Julai 1946 yang terdiri daripada empat orang wakil Raja Melayu, dua orang wakil UMNO dan enam orang pegawai British. Jawatankuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baharu yang boleh diterima oleh orang Melayu. Pada akhir bulan Disember 1946 British menubuhkan Jawatankuasa Perundingan yang terdiri daripada lima orang Eropah, dua orang Cina dan dua orang India untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai draf perlembagaan yang disediakan oleh Jawatankuasa Kerja.
Akhirnya, British mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948. Berikut adalah ciri-ciri penting dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu:
      i.        Sembilan negeri Melayu terlibat dalam Persekutuan beserta Pulau Pinang dan Melaka. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan;
    ii.        Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan;
   iii.        Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan akan terdiri daripada tiga orang anggota ex-officio, empat orang anggota rasmi (dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi) dan sekurang-kurangnya lima dan selebih-lebihnya tujuh orang anggota tidak rasmi (dilantik oleh Pesuruhjaa Tinggi);
   iv.        Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi, tiga orang anggota ex-officio, Sembilan orang Yang Dipertua Majlis-majlis Mesyuarat Negeri serta dua orang wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau Pinang dan 10 orang anggota rasmi dan 50 ahli tidak rasmi (kesemuanya dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi;
    v.        Sultan diberi semula hak dan kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Perundangan Negeri;
   vi.        Syarat-syarat kewarganegaraan secara permohonan mestilah telah lahir di Tanah Melayu dan bermastautin di sana selama lapan daripada dua belas tahun sebelum permohonannya atau telah bermastautin di Tanah Melayu tidak Kurang lima belas tahun daripada dua puluh tahun sebelum permohonannya. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut ialah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu atau Inggeris yang baik;
  vii.        Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri.  
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan pada tahun 1956. Keahliannya terdiri daripada Lord Reid yang ditubuhkan pada tahun 1956. Keahliannya terdiri daripada Lord Reid (Britain), Sir Ivor Jennings (Britain), Sir William Mckell (Australia), B. Malik (India) dan hakim Abdul Hamid (Pakistan). Perjanjian London juga telah menetapkan agar perlembagaan yang ingin digubal perlu mengambil kira perkara berikut iaitu:
              i.        Pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat;
            ii.        Pemeliharaan kedudukan, keistimewaan, kehormatan dan hak Raja-Raja Melayu;
           iii.        Pewujudan jawatan Ketua Negara yang bergelar Yang di-Pertuan Agong;
           iv.        Pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum lain;
            v.        Pembentukan satu system kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu.
Perlembagaan menjadi kukuh dan praktikal serta dihormati kerana Suruhanjaya Reid telah meminta cadangan dan pandangan daripada bukan sahaja parti-parti politik tetapi juga orang ramai, individu-individu dan Raja-Raja Melayu. Malahan suruhanjaya ini telah menerima 131 memorandum bertulis dan bersidang banyak kali dari bulan Jun hingga Oktober 1956. Hal ini menunjukkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mendapat persetujuan dan pandangan majoriti rakyat Malaysia.
            Perlembagaan Malaysia adalah mengenai agama Islam, Bahasa Melayu dam kedudukan istimewa orang Melayu serta kedudukan Raja-Raja Melayu. Akhirnya draf Perlembagaan Malaysia telah diterima dan diisytiharkan sebagai Perlembagaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan Malaysia sekali lagi diperbaharui apabila Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung dengan Tanah Melayu lalu membentuk Malaysia pada 16 September 1963.
Kepentingan perlembagaan dalam konteks hubungan etnik
Perlembagaan adalah undang-undang yang mengandungi peraturan yang boleh dikuatkuasakan atau prinsip asas yang mengasaskan sistem pemerintahan seperti yang termaktub dalam undang-undang atau adat perundangan. Perlaksanaan Perlembagaan telah banyak membawa kebaikan kepada negara secara amnya dan kepada rakyat secara khususnya.
Perlembagaan merupakan penentu kepada rangka dan bentuk pemerintahan serta kuasa yang diamanahkan kepada mereka yang menerajui tampuk pemerintahan dan terbukti Pelembagaann mampu menjamin satu pentadbiran yang cekap, jujur dan adil. Oleh itu Perlembagaan adalah penting bagi sesebuah negara untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik seterusnya menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Perlembagaan juga menggariskan kebebasan dan hak asasi warganegara seperti kebebasan diri, kebebasan bercakap, kebebasan memiliki harta dan kebebasan beragama. Dengan peruntukan tersebut, Perlembagaan menjamin keselamatan dan keamanan melalui undang-undang yang digariskan sejara jelas. Selain itu, Perlembagaan menentukan batasan bagi menjaga keselamatan dan memastikan pentadbiran berjalan dengan lancar bagi kemakmuran rakyat
Perlembagaan Malaysia juga memastikan wujudnya keadilan sosial antara kaum. Bagi menjamin keadilan antara kaum, kebebasan sosial dihadkan. Ini bermakna seseorang itu diberi kebebasan bercakap tetapi kebebasan ini dihadkan kerana seseorang itu tidak dibenarkan bercakap mengenai isu sensitif seperti keistimewaan hak orang Melayu dan bumiputera, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta agama Islam sebagai agama rasmi kerajaan yang boleh menimbulkan kebencian terhadap kaum lain serta akan mengakibatkan berlakunya persengketaan dan pergaduhan antara kaum yang bakal mengancam keselamatan negara.

Perkara ini telah  termaktub dalam pindaan Akta Hasutan pada tahun 1970 yang mengehadkan hak kebebasan seseorang bercakap. Dengan ini Perlembagaan boleh menjamin keselamatan dan rakyat daripada dianiaya serta keamanan negara.
Unsur taat setia kepada negara adalah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Perkara tersebut menyatakan bahawa seseorang itu akan diperintah dilucutkan kerakyatannya sekiranya kerajaan Malaysia berpuas hati bahawa seseorang itu telah memperolehi kerakyatan negara lain. Seseorang itu juga diarahkan dilucutkan kerakyatannya sekiranya terbukti yang dia tidak setia atau tidak suka kepada negara ini. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa kepentingaan Perlembagaan di negara kita adalah untuk menjaga kedaulatan, keamaan dan kesejahteraan negara.
Perlembagaan juga menentukan supaya hak keistimewaan orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak tidak boleh dipersoalkan kerana ini adalah jaminan awal sebelum Persekutuan Tanah Melayu merdeka dan sebelum Sabah dan Sarawak bersetuju memasuki Malaysia pada tahun 1963. Walau bagaimanapun semua warganegara Malaysia, tanpa mengira kaum adalah sama rata di sisi undang-undang, bebas menganut dan mengamal agama masing-masing, boleh mengajar dan bertutur dalam bahasa ibunda mereka sendiri serta berhak memiliki harta.
Selain itu, terdapat juga peruntukan mengenai hak pelajaran yang menegaskan bahawa tidaklah boleh ada perbezaan terhadap mana-mana warganegara semata-mata atas sebab agama, kaum, keturunan atau tempat lahir untuk kemasukan dan bayaran yuran ke institusi pendidikan yang diselenggarakan oleb kerajaan. Hal ini menunjukkan bahawa kerajaan begitu menitik beratkan soal keaman, kemakmuran dan hak sama rata di kalangan rakyat di negara ini.

Seperti negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak juga menyerahkan kuasanya dalam beberapa bidang kepada kerajaan pusat seperti pendidikan dan kesihatan.  Kesan daripada penyerahan kuasa ini ialah pembangunan yang sangat pesat dalam bidang pendidikan dan perkhidmatan seperti kesihatan, pos, telekom dan polis. Di sini, perkongsian budaya telah wujud dan mengeratkan perasaan kekitaan dan persefahaman. Selain itu, usaha ke arah mewujudkan integrasi nasional telah  menampakkan hasil dan dapat mempercepatkan lagi proses pembentukan negara bangsa yang bersatu dan berdaulat.
Bagi dunia pendidikan pula, pemilihan pelajar ke institusi pengajian tinggi telah merima sistem meritokrasi yang menolak pelaksanaan sistem koata yang dilaksanakan sebelum itu. Sistem meritokrasi melaksanakan pemilihan pelajar berdasarkan prestasi akademik tapa mengira golongan etnik. Walaupun kedudukan istimewa mengenai pendidikan telah termaktub dalam Perlembagaan, namun pelbagai sikap akomodatif antara Melayu dan bukan Melayu telah diwujudkan ke arah memantapkan lagi hubungan etnik di Malaysia
Sesungguhnya, apabila wujudnya perpaduan nasional, maka barulah terjamin kesejahteraan masyarakat majmuk, dan seterusnya akan melahirkan pula sebuah negara dan bangsa Malaysia yang bersatu, demokratik, adil, liberal, dan saintifik tanpa mengira keturunan dan kepercayaan. Pendeknya, jelas sekali sistem Perlembagaan merupakan kunci kepada masyarakat pelbagai kaum di Malaysia ini, demi untuk memelihara serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan kaum bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara Malaysia itu sendiri.
Kontrak sosial dalam konteks hubungan etnik.
Teori kontrak sosial menurut pandangan ahli teori demokratik Eropah seperti Thomas Hobbes dan John Locke ialah bahawa manusia mewujudkan negara sebagai satu perjanjian bersama di mana setiap individu itu bersetuju kepadanya. Kontrak ini bererti individu-individu yang bebas bersetuju untuk menyerahkan haknya untuk memerintah diri sendiri itu kepada satu institusi bersama yang berkuasa dan berdaulat.
Dari segi bahasa pula, kontrak boleh didefinisikan sebagai perjanjian formal dengan syarat-syarat tertentu antara dua pihak atau lebih. Ia juga bermaksud dokumen yang mengandungi syarat-syarat perjanjian atau cabang undang-undang yang berkaitan dengan kontrak. Sosial pula boleh ditakrifkan sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan. Oleh itu, kontrak sosial apabila diasimilasikan boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk perjanjian atau permuafakatan yang ditulis dan ditetapkan oleh undang-undang yang melibatkan semua masyarakat di sesebuah negara. Ia juga merupakan satu istilah permuafakatan antara kaum yang dicapai sebelum merdeka melalui satu persetujuan di kalangan rakyat dan pemimpin yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Pemeteraian kontrak sosial ini juga turut disertai dan dipersetujui oleh parti-parti yang mereka wakili iaitu UMNO, MCA dan MIC. Istilah ini sebenarnya tidak wujud dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 tetapi dari perspektif lain, kontrak sosial sememangnya wujud dalam sejarah negara dan permuafakatan yang dicapai itulah yang mentakrifkan negara Malaysia dan seterusnya menentukan sifat sesebuah Negara.
Sejarah Kewujudan Kontrak Sosial
Sejarah perjanjian ini bermula apabila Perjanjian Pangkor ditandatangani
pada 20 Januari 1874. Perjanjian ini memperkenalkan sebuah sistem yang mengurangkan kuasa raja dan keistimewaan orang Melayu iaitu Sistem Residen.
Peranan seorang residen pada awalnya merupakan penasihat raja sahaja tetapi
akhirnya mencampur tangan dalam urusan raja. Dengan adanya sistem residen,
ekonomi yang dahulunya dimonopoli oleh raja dan pembesar melayu telah
terjejas. Kemasukan orang asing ke dalam Tanah Melayu telah mengeksploitasikan hasil bumi. Dasar pecah dan perintah, diskriminasi kaum serta penempatan kaum mengikut kawasan dengan menempatkan orang Melayu di luar bandar, orang Cina di bandar dan orang-orang India di ladang-ladang getah berjaya memundurkan pencapaian orang Melayu dan membentuk tembok curiga di antara kaum.

Selepas itu, beberapa lagi sistem bagi mengkukuhkan lagi kuasa British di Tanah Melayu telah diperkenalkan dan digunakan. Di antaranya ialah penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896 dengan termeterainya Perjanjian Persekutuan 1896 iaitu menggabungkan negeri Pahang, Negeri Sembilan, Selangor dan Perak. Kononya perjanjian ini bertujuan untukmengembalikan kuasa sultan. Kuasa pentadbiran bagi keempat-empat negeri tersebut berada dalam kuasa Residen-Jeneral.

Selain itu, penubuhan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-Negeri Selat juga telah banyakmemberi banyak kesan negatif kepada pribumi dan raja serta pembesar Melayu. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu juga telah mengeruhkan keadaan dengan menambahkan lagi perasaan prasangka dan politik perkauman di antara kaum dengan melayan kaum Cina dengan teruk tetapi melayan baik kaum India dan kaum Melayu.

Dasar penjepunan juga telah diperkenalkan dan ini mengetepikan bahasa ibunda masyarakat Melayu. Kuasa sultan dan pembesar juga tidak dikembalikan seperti yang dijanjikan sebelum Jepun mengalahkan pihak British. Selepas Jepun menyerah diri dan mengembalikan Tanah Melayu kepada pihak British, bermulalah rancangan pembentukan Malayan Union.

Dalam pembentukan itu, sebuah perlembagaan telah cuba diperkenalkan. Perlembagaan ini telah mengurangkan kuasa perundangan di peringkat negeri, menghapuskan hak-hak raja dan hak istimewa orang Melayu sebagai penduduk pribumi Tanah Melayu serta peruntukan kuasa eksekutif dan perundangan kepada seorang Gabenor. Rancangan ini telah menerima pelbagai tentangan dari kalangan kaum  Melayu, Cina dan India. Selepas rancangan ini gagal, sebuah Jawatankuasa Kerja ditubuhkan pada 1946 untuk membentuk sebuah persekutuan dengan suatu perlembagaan yang boleh diterima pakai oleh semua golongan masyarakat. Hasil dari kajian dan perbincangan, satu perjanjian telah dimeterai iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 dan diketuai oleh seorang Pesuruhjaya Tinggi British. Tetapi atas desakan, akhirnya British telah membenarkan satu pilihanraya diadakan pada 27 Julai 1955. Parti Perikatan telah memenangi pilihanraya tersebut dan telah membuat satu rombongan ke London untuk memperolehi kemerdekaan. Perlembagaan Persekutuan 1957 berkuat kuasa sehingga sekarang dan telah mengalami beberapa perubahan contohnya kemasukan Sabah dan Sarawak serta penukaran nama Persekutuan kepada Malaysia pada tahun 1963.
Tujuan Kontrak Sosial

Terdapat beberapa tujuan kontrak sosial cuba diwujudkan oleh kerajaan Malaysia. Antaranya ialah untuk menyelesaikan perbezaan kepentingan diri atau kelompok masing-masing. Kedua, untuk memastikan kepentingan majoriti dan minoriti di ambil kira tanpa menjejaskan hak dan kepentingan masing-masing. Tujuan ketiga adalah untuk memastikan persetujuan yang dicapai kekal dan diwarisi turun-temurun. Ini adalah kerana persetujuan tersebut dianggap memenuhi kepentingan yang berpanjangan. Keempat, memastikan setiap pihak yang bersetuju akan mematuhi dan menyampaikan kepada generasi seterusnya agar ia tidak bercanggah di masa depan. Kontak sosial juga dapat  melanjutkan kelangsungan pentadbiran yang cekap. Selain itu, ia juga dapat mewujudkan keadaan politik yang stabil di samping untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Justeru itu, ia sedikit sebanyak dapat memupuk semangat patriotisme dan cintakan tanahair. Tambahan pula, kontrak sosial dilihat dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dan adil dalam usaha untuk mencapai integrasi nasional.

Kandungan dalam Kontrak Sosial

Antara isu yang terkandung dalam kontrak sosial adalah Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, Agama Islam sebagai Agama Persekutuan, Hak Keistimewaan Orang Melayu, Kedaulatan Rajaraja dan Sultan Melayu serta taraf kerakyatan melalalui Prinsip ‘Jus Soli’.

Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Ini bertujuan untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dengan diwajibkan di semua jenis pusat pendidikan. Ini merupakan salah satu langkah untuk mencapai perpaduan negara. Pada masa yang sama, Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan untuk memajukan Bahasa Melayu serta menggalakkan penggunaannya.
Minggu Bahasa Melayu dan Bulan Bahasa Melayu dilancarkan dalam tahun 1960, melalui cogan kata “Bahasa Jiwa Bangsa”. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 menetapkan bahawa Bahasa Melayu hendaklah digunakan dalam semua urusan rasmi. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri boleh menggunakan bahasa Inggeris di dalam Dewan dengan kebenaran Yang Di Pertua Dewan. Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris selepas 10 tahun merdeka. Sebagai mercu kejayaan dalam usaha mendaulatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, Universiti Kebangsaan Malaysia telah ditubuhkan pada 1970. Kesemua sekolah di Malaysia menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan merupakan satu subjek wajib bermula dari tahun 1982.

Manakala dalam Perkara 3 (1) pula, Agama Islam merupakan agama persekutuan. Walaubagaimanapun, ini bukanlah bermaksud negara ini mengamalkan sistem teokrasi. Rakyat Malaysia yang lain masih bebas menganut agama yang lain dan merayakan perayaan masing-masing. Mereka juga bebas untuk mengamalkan adat dan tradisi agama masing-masing.

Ketiga, prinsip kerakyatan secara ‘jus soli’ telah diperkenalkan semasa rancangan Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu iaitu kaum Cina dan India yang dilahirkan di Tanah Melayu merupakan warganegaranya. Tetapi dengan adanya Perlembagaan, kerakyatan Jus Soli telah diperketatkan. Antara syarat itu ialah penduduk bukan Melayu mesti tinggal di PTM (Persekutuan Tanah Melayu) tidak kurang daripada 10 tahun. Kedua-dua ibubapanya adalah warganegara PTM. Mereka hendaklah mengaku taat setia terhadap Tanah Melayu dan menganggap negara ini sebagai tanah tempat tumpah darahnya. Selain itu, bermula tahun 1958, mereka juga perlu fasih bertutur dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Selain itu, kedudukan raja sebagai ketua negeri dan ketua agama Islam diiktiraf.

Selain itu, prinsip ‘Kesetiaan kepada Raja’ telah dimasukkan ke dalam Rukunegara yang merupakan idealogi nasional telah mengkukuhkan lagi kedudukan raja-raja di Malaysia. Di samping itu, satu pindaan telah ditubuhkan iaitu Akta Hasutan 1948. Ia bertujuan untuk melarang soalan mengenai hak, taraf kedudukan, hak istimewa, kedaulatan raja yang dilindungi oleh perlembagaan ke atas bahasa kebangsaan, kewarganegaraan, hak istimewa orang Melayu dan kuasa pemerintahan raja-raja.

Seterusnya, kedudukan hak istimewa orang Melayu bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Perkara ini ialah merupakan perkara utama yang diperjuangkan oleh golonganorang Melayu sejak sebelum merdeka lagi. Perkara ini telah dimaktubkan didalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Ia bertujuan untuk menjaga hak orang Melayu sebagai penduduk asal Tanah Melayu dan mempertingkatkan kemajuan orang Melayu yang telah ketinggalan dalam semua bidang kehidupan supaya setaraf dengan kaum bukan Melayu yang lebih maju. Ini dapat mendekatkan jurang perbezaan di antara kaum terutamanya kaum Cina dengan kaum Melayu yang terpisah sejak kedatangan British di Tanah Melayu.
                           
Sebuah akta yang membolehkan penahanan seseorang tanpa bicara telah diperkenalkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 yang dikenali sebagai Akta Keselamatan Dalam Negeri. Penahanan seseorang tanpa bicara boleh dilaksanakan jika ia merupakan langkah yang terbaik demi untuk kesejahteraan dan keselamatan Malaysia. Kesalahan seperti menggugat keselamatan dan ketenteraman Negara dengan mempersoalkan kontrak sosial boleh ditahan di bawah akta ini. Namun begitu, penahanan tersebut tidak boleh dilakukan secara sesuka hati.Beberapa syarat perlu dipenuhi sebelum penahanan itu disahkan. Di antara syarat-syarat tersebut ialah:
i. Seseorang yang ditahan hendaklah diberitahu sebab-sebab dia ditahan dan berhak mengemukakan hujah-hujah menentang penahanannya itu dengan mengemukakan kenyataan melainkan kenyataan itu dianggap membahayakan kepentingan negara.
ii. Seseorang warganegara tidak boleh ditahan lebih dari 3 bulan melainkan penahanannya telah disyorkan oleh Yang Di-Pertuan Agong oleh satu badan penasihat. Badan penasihat itu akan mendengar hujah-hujah yang dikemukakan oleh warganegara yang ditahan itu sebelum mensyorkannya.
iii. Badan tersebut haruslah terdiri daripada seorang pengerusi dan 2 orang ahli biasa. Pengerusi itu haruslah layak iaitu merupakan hakim dan perlantikan ahli badan itu dibuat oleh Yang Di-Pertuan Agong. Perbicaraan bagi pesalah ini berlainan kerana perbicaraan adalah jenis tertutup.
Di samping itu, rintitan sejarah kontrak sosial ini mesti didedahkan, diperturunkan, dipelajari dan dihayati oleh setiap lapisan masyarakat, terutama generasi muda daripada kalangan anak-anak Melayu, Cina dan India. Mereka mesti memahami dan menghargai apa yang tersirat dan yang tersurat dalam kontrak sosial itu. Hal ini amat penting kerana kontrak sosial dapat diertikan sebagai resipi kehidupan masyarakat Malaysia yang bersatu padu, aman makmur dan harmoni. Sebagai kesimpulan, kontrak sosial adalah satu formula mewujudkan satu cara hidup yang dinamik, aman dan terus membangun melalui perpaduan dalam kepelbagaian berasaskan prinsip berkongsi, bekerjsama, toleransi dan bersatu padu.BIBLIOGRAFI
Ahmad Ibrahim, Ahilemah Joned (1992). Sistem Undang-undang di Malaysia. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka
Hashim Yeop A. Sani (1990). Bagaimana Undang-undang Kita Diperbuat. Selangor . Dewan Bahasa dan Pustaka
K.C Wheare. (1993). Perlembagaan Moden. Selangor Darul Ehsan. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Mardiana, Hasnah. (2000). Pengajian Malaysia. Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.
Shamsul Amri Baharuddin. (2007). Modul Hubungan Etnik. Kuala Lumpur. Maskha Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.
S.M. Mohd Noor Alam bin S.M. Hussain (1988). Federalisme di Malaysia. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka
Tun Mohamed Suffian. (1990). Pengenalan Sistem Undang-Undang Malaysia (Cetakan Pertama). Selangor. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Kuala Lumpur.


Cari Forum (2004). Sejarah Perkembangan Perlembagaan Malaysia
 
http://mforum.cari.com.my/archiver/ Dilayari pada 17 Mac 2011

MYKMU NET (25 Mac 2008). Gerbang Tempur Politik Maya.                                                   http:// www.mykmu.net  Dilayari pada 19 Mac 2011
Kementerian Penerangan Malaysia Bahagian Penguruasan Maklumat Strategik (2007). Kekeriluan Mengenai Kontrak Sosial            http://bpms.kempen.gov.my/images/favicon.ico  dilayari pada 25 Mac 2011b) Berikan sekurang-kurangnya enam ciri-ciri insan yang bermoral. Bincangkan cirri-ciri tersebut dari perspektif pemikiran barat, timur dan Islam. Berikan contoh yang relevan dengan situasi kehidupan.


b)        Berikan sekurang-kurangnya enam ciri-ciri insan yang bermoral. Bincangkan cirri-ciri tersebut dari perspektif pemikiran barat, timur dan Islam. Berikan contoh yang relevan dengan situasi kehidupan.


1)    Menghormati autoriti
Huraian dan contoh
Insan yang bermoral ialah insan yang mempunyai sifat hormat menghormati antara satu sama lain. Menghormati autoriti merangkumi ahli keluarga, saudara mara, rakan dan masyarakat perlu menjadi asas bagi mencapai ciri insan yang bermoral . Menghormati orang yang lebih tua terutamanya ibu bapa adalah sangat penting bagi mencapai kesejahteraan dan mendapat keberkatan dalam hidup. Menderhaka kepada ibu bapa merupakan satu dosa besar dan mendapat kelaknatan daripada Pencipta. Sekiranya kita ingin dihormati oleh orang lain, kita perlulah menghormati orang lain terlebih dahulu.

Contohnya, seorang guru sentiasa dihormati oleh masyarakat kerana tugasnya yang begitu besar mendidik anak bangsa dan guru juga mempunyai etikanya tersendiri iaitu menghormati autoriti.
Perspektif pemikiran Barat
Dalam kitab Old Testament terdapat sepuluh commandment peraturan yang telah diwahyukan kepada Jesus Christ dan salah satu daripadanya ialah hormatilah ibu ayahnya.
Perspektif pemikiran Timur
Pengajaran di dalam ajaran Confucius menekankan kepentingan kehidupan bermasyarakat dan institusi keluarga. Lima jenis perhubungan baik di dalam ajaran Confucius menetapkan peranan individu dalam masyarakat iaitu pemerintah kepada rakyat, ibu bapa dan anak, suami dengan isteri, abang dengan adik dan kawan dengan kawan. Beliau menegaskan bahawa seseorang anak harus menghormati ibu bapa mereka dan juga harus menjaga ibu bapa apabila mereka sudah tua.

Terdapat dalam salah satu teori Dharma (etika hindu) iaitu menghormati orang yang lebih tua.
Perspektif pemikiran Islam
Ajaran Islam mewajibkan setiap penganutnya menghormati orang lain terutamanya ibu bapa yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Saranan ini diperkukuhkan lagi dengan  hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjanjika syurga kepada mereka yang taat kepada ibu bapanya.2)    Berbudi pekerti mulia
Huraian dan contoh
Berbudi pekerti mulia dan merangkumi pelbagai aspek sama ada dari segi percakapan atau pertuturan yang berbudi bahasa dan tingakah laku atau perbuatan yang sopan. Seseorang yang berbudi pekerti mulia kebiasaannya mudah disenangi oleh masyarakat disekelilingnya dan sentiasa dihormati serta disayangi oleh orang lain. Bagi mencapai ciri berbudi pekerti mulia ini, setiap insan perlulah menghiasi diri mereka dengan sikap, percakapan dan perbuatan yang baik dan disenangi sama ada hubungan dengan Pencipta, ibu bapa, ahli keluarga, saudara mara, rakan dan masyarakat.

Sebagai contoh, setiap muslim akan menjadikan junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi dan tauladan atas sifatnya yang berbudi pekerti mulia.
Perspektif pemikiran Barat
Wallace, J.D. (1978) yang banyak membincangkan tentang akhlak mulia (virtues) dan kelakuan jahat (vices). Beliau juga telah banyak memberikan bukti bahawa keperibadian mulia adalah satu sifat yang amat penting untuk seseorang manusia serta ketenteraman hidup di sesebuah masyarakat.

Feng, Z (1993) dalam laporannya tentang pelaksanaan Pendidikan Moral di sekolah-sekolah negara barat, telah mengemukakan kenyataan bahawa perkembangan akhlak yang mulia pada diri seseorang pelajar semasa pembelajaran di sekolah merupakan kurikulum yang utama dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.

Perspektif pemikiran Timur
Pandangan timur iaitu Aristotle, berpendapat keperibadian mulia termasuklah kemurahan hati. Keperibadian mulia yang bersifat moral menekankan kepada tuntutan berkelakuan baik seperti kemurahan hati. Beliau juga menjelaskan bahawa keperibadian mulia adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan dan memerlukan latihan dan mengamalkanya sehingga ia menjadi kebiasaan pada diri seseorang itu.
Perspektif pemikiran Islam
Potongan ayat suci Al-Quran:
`Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi mu iaitu bagi orang yang mengharapkan(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari akhirat dan dia banyak menyebut Allah
                                                           (Surah Al-Ahzab, 21)

3)    Tetap pendirian
Huraian dan contoh
Insan yang bermoral ialah insan yang tetap dengan pendiriannya dan tidak goyah jika ditimpa sebarang musibah atau disogok dengan sebarang kesenangan. Insan yang tetap pendirian akan tegas dengan prinsipnya dan tidak akan sesekali menggadaikan prinsipnya untuk memenuhi kehendak nafsu atau untuk kepentingan dirinya dan orang lain.

Contohnya, insan yang tetap pendirian tidak akan sesekali berbohong untuk mencapai kesenangan dengan mudah seperti ketika menghadapi peperiksaan. Malah, insan seperti ini akan sentiasa menjaga amanah dan tidak akan menipu dengan meniru semasa peperiksaan. Kejayaan yang diperoleh adalah berlandaskan usahanya sendiri dan bukan dengan menipu di dalam peperiksaan kerana insan tersebut mempunyai prinsipnya yang teguh dan tetap.
Perspektif pemikiran Barat
Brandt (1979) menyatakan seseorang individu mesti mempercayai justifikasi bagi motivasi, perasaan berdosa, sikap bersetuju, perasaan menyanjungi, dan lain-lain yang ada padanya. Satu contoh justifikasi tersebut adalah mengenai agama, menganggap bahawa prinsip-prinsip
moralnya ialah kehendak Tuhan, maka dia akan berpuas hati dengan kemoralannya dan berasa rasional untuk melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan
kebajikannya sendiri dalam jangka masa panjang.
Perspektif pemikiran Timur
Ditunjukkan oleh semangat juang Mahatma Ghandi yang mempunyai filosofi hidup yang dianut dan dijalaninya dengan teguh, berikut merupakan petikan daripada kata-kata beliau yang teguh dan tetap pendiriannya bagi memperjuangkan kemerdekaan India,
Kamu dapat merantaiku, kamu dapat menyiksaku, bahkan kamu dapat menghancurkan tubuh ini, tetapi kamu tidak akan dapat memenjarakan pikiranku”.
Perspektif pemikiran Islam
Dijelaskan melalui kisah sumayyah binti Khayyat yang tetap pendiriannya dalam menyatakan agamanya ialah agama Islam. Pelbagai dugaan telah dilaluinya termasuk terpaksa mengorbankan ahli keluarganya demi menyatakan bahawa Allah SWT adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya. Kisahnya sering menjadi pedoman sebagai inspirasi bagi meneguhkan dan menetapkan iman kepada Allah bagi setiap muslim.


4)    Berdisiplin
Huraian dan contoh
Berdisiplin merupakan satu ciri insan bermoral yang perlu ada dalam diri setiap manusia. Berdisiplin boleh didefiniskan dengan pelbagai makna seperti patuh kepada peraturan, menepati masa dan banyak lagi. Patuh kepada peraturan khususnya kepada peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah institusi adalah perlu, begitu juga juga dengan ajaran yang ditetapkan oleh sesebuah agama.

Contohnya, jika melakukan perkara yang dilarang dan ditegah oleh ajaran agama seperti menyertai aktiviti yang tidak berfaedah dan memudaratkan seperti black metal, skin head dan banyak lagi adalah satu tindakan yang tidak berdisiplin dan akan menyebabkan pelaku mendapat dosa disamping merosakkan sahsiahnya. Insan yang berdisiplin akan sentiasa menepati masa dan tidak melengah-lengahkannya. Menepati masa adalah sangat penting kerana masa akan berlalu pergi dan tidak akan sesekali kembali. Oleh itu, tidak menepati masa merupakan satu kerugian yang besar kepada seseorang
Perspektif pemikiran Barat
Emmet, d. (1987) memberikan penjelasan tentang
tujuan manusia mengadakan peraturan, iaitu manusia lebih cenderung dalam mematuhi beberapa peraturan dan mengikut adat resam serta kelaziman hidup dalam menghadapi perhubungan dengan orang lain.
Perspektif pemikiran Timur
Ajaran Confucius menekankan kepatuhan kepada peraturan sosial seperti dalam keluarga dan negara.

Etika hindu yang menggalakkan penganutnya mematuhi disiplin dengan melaksanakan ajaran agama Hindu dan melaksanakan upacara ibadat kepada tuhan mereka.
Perspektif pemikiran Islam
Menurut agama Islam, menepati masa adalah sangat penting sehingga terdapat satu surah di dalam Al-Quran yang dikenali sebagai ‘Al-Asr’ yang menekankan kepentingan menghargai masa dan kerugian melalaikan masa.5)    Mesra dan ramah
Huraian dan contoh
Bersifat mesra dan ramah adalah sangat penting dalam mengekalkan ukhuwah dan silaturrahim sesama manusia. Insan bermoral yang mesra dan ramah adalah insan yang sentiasa prihatin dan mengambil berat terhadap keadaan sekeliling serta tidak meninggi diri.

Contoh insan yang mempunyai ciri bermoral seperti ini tidak lokek dengan senyuman, sentiasa memberi salam dan senyuman dan tidak jemu bertanya khabar. Mempunyai sikap mesra dan ramah akan mendatangkan keselesaan kepada orang lain untuk mendampingi kita dan sentiasa disayangi oleh masyarakat sekeliling.
Perspektif pemikiran Barat
Nagel, Thomas (1970) dalam buku The possibility of altruism menjelaskan perkataan altruisme sebagai “Sesuatu sikap atau perbuatan yang menyenangkan orang lain, memanfaatkan dan prihatin terhadap orang
lain”.
Perspektif pemikiran Timur
Confucianisme berasaskan ajaran Confucius dapat dirumuskan dalam konsep Jen yang menekankan perasaan perikemanusiaan terhadap orang lain dan harga diri. Apabila Confucius disoal pengikutnya tentang makna perikemanusiaan, dia menjawab "kebolehan mengamalkan lima kebaikan di merata dunia adalah kemanusiaan. Kebaikan itu ialah budi bahasa, kemurahan hati, amanah, kerajinan dan sifat baik."
Perspektif pemikiran Islam
Islam merupakan agama yang menggalakkan penganutnya bersikap mesra dan ramah mengikut sifat-sifat Ibadurrahman sebagai firman Allah SWT 
Sifat Ibadurrahman yang kedua adalah sifat Murah Hati saat bergaul dengan manusia, terutama dengan orang-orang yang jahil dan bodoh’ 

“… dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata yang baik (yang mengandung keselamatan,
                                                       (Q.S. Al Furqan: 63)6)    Pemaaf
Huraian dan contoh
Sikap saling maaf memaafi perlu dipupuk untuk mengecapi hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Insan yang bersifat pemaaf akan sentiasa berada dalam keadaan yang ceria kerana sentiasa berfikiran positif, tidak terburu-buru dalam melakukan pertimbangan dan tidak menanggung dendam yang akan membawa kemudaratan. Pemarah merupakan lawan kepada sifat pemaaf, insan yang pemarah akan sentiasa berasa tertekan dan mudah melakukan tindakan yang  melulu seperti meninggikan suara dan memukul. Malah, sikap pemarah juga akan menyebabkan perasaan benci kepada sesuatu perkara timbul dengan mudah disamping menjadikan fikiran sentiasa pesimis dan paranoid.

Contohnya, insan yang pemaaf akan mudah meleraikan pergaduhan dan memperbaiki hubungan dalam sesebuah ikatan persahabatan. Sekiranya tiada sifat pemaaf dalam diri seseorang individu, pertengkaran yang berlaku akan berlanjutan tanpa sebarang peleraian.
Perspektif pemikiran Barat
Warnock, G.J. (1976) menitikberatkan keadilan,
kasih sayang, dan keengganan menyakiti orang lain secara fizikal atau mental.

Ashmore,R, (1987) memberikan penjelasan yang terperinci tentang keperibadian mulia (virtues)
yang diperoleh dan dikaitkan dengan tabiat (habits) yang dibentuk kemudian.
Perspektif pemikiran Timur
Dalam kitab suci Sikh terdapat unsur-unsur kemoralan (Sikh Missionary Centre, 1990) mementingkan komponen perhubugan antara manusia dengan mengikis lima perkara yang tidak baik secara moral iaitu dorongan hawa nafsu, tamak, keghairahan dengan kehidupan duniawi, kemarahan dan keangkuhan.
Perspektif pemikiran Islam
Islam menggalakkan sikap pemaaf ini dipupuk berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud:
 “Dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, Allah menyintai orang yang berbuat kebajikan.”
                                              (Surah Ali Imran, ayat 132).

Nabi Muhammad bersabda:
 “Bukanlah orang yang kuat itu (dinilai) dengan (kekuatan) dalam pergelutan, sesungguhnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah.
                                                   (Hadis riwayat Bukhari).7)    Berkepimpinan
Huraian dan contoh
Insan yang bermoral perlulah mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi dalam dirinya. Kepimpinan yang dimaksudkan ialah mampu membuat keputusan yang tepat dengan mengambil kira faktor-faktor lain dengan sendirinya dan mampu menjadi ketua atau pemimpin kepada orang lain. Sifat kepimpinan yang ada perlulah seiring dengan sahsiah dirinya yang mampu menjadi contoh kepada orang lain atau anak buahnya. Kebiasaannya, seorang pemimpin akan menjadi contoh atau role model kepada orang lain.

Contohnya, seorang bapa yang bertindak sebagai ketua dan pemimpin dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Isteri dan anak-anak akan menjadikan suami atau bapa sebagai contoh dan bapa perlulah menyerlahkan sifat kepimpinan dalam dirinya dan menunjukkan sahsiah diri yang mahmudah disamping bertindak sebagai ketua keluarga yang berkaliber.
Perspektif pemikiran Barat 
Menurut Grassian,V. (1981), untuk menyelesaikan masalah dilema moral, selain daripada menggunakan kebijaksanaan atau intelektualnya (keperibadian mulia) dan merujuk peraturan-peraturan masyarakat, seseorang individu juga perlu memberikan pertimbangan kepada prinsip-prinsip moral yang sentiasa digunakan olehnya secara konsisten.
Perspektif pemikiran Timur
Confucius percaya bahawa pemimpin mestilah menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya. Keluarga yang baik akan menjadi tunggak dalam membentuk masyarakat yang baik dan murah hati. Contohnya, orang yang berkuasa mestilah menjadi murah hati dan baik terhadap sesiapa tanpa mengira siapa oang itu, dari mana dia datang dan asal keturunannya.

Perspektif pemikiran Islam
Menurut pandangan Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan satu contoh insan yang mempunyai sifat kepimpinan yang dihormati dan disegani. Setiap bait perkataan yang dikeluarkan oleh Baginda akan dituruti dan dijadikan pedoman.

Begitu juga dengan kepimpinan khulafaur Rasyidin seperti berikut; Abu Bakar ash-Shiddiq ra (tahun 11-13 H/632-634 M), 'Umar bin khaththab ra (tahun 13-23 H/634-644 M), 'Utsman bin 'Affan ra (tahun 23-35 H/644-656 M), Ali bin Abi Thalib ra (tahun 35-40 H/656-661 M) dan  Al-Hasan bin Ali ra (tahun 40 H/661 M).
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India